Bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo hiệp định TRIPS

Ngoài việc quy định các nội dung về quyền Sở hữu trí tuệ cần được bảo hộ, hiệp định TRIPS đã dành một phần không nhỏ quy định về việc ban hành luật pháp bảo hộ quyền và xử lý các trường hợp vi phạm của các nước thành viên.

Quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu
Việc thực thi có hiệu quả quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, ngoài việc quy định các nội dung về quyền SHTT cần được bảo hộ, hiệp định TRIPS đã dành một phần không nhỏ quy định về việc ban hành luật pháp bảo hộ quyền và xử lý các trường hợp vi phạm của các nước thành viên.

a) Điều 41
Điều 41 quy định các thành viên WTO phải đảm bảo khả năng khiếu kiện có hiệu quả với mọi hành vi xâm phạm được đề cập trong hiệp định trong đó cũng có những chế tài khẩn cấp nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm cũng như không để các hành vi xâm phạm tiếp diễn.

b) Những thủ tục theo quy định hiệp định TRIPS
Những thủ tục này phải được áp dụng theo cách thức tránh tạo ra các hàng rào cản trở hoạt động thương mại hợp pháp. Theo hiệp định, tòa án quốc gia cần phải có những biện pháp hữu hiệu, kịp thời để bảo vệ các chứng cứ của hành vi vi phạm, sau khi xác định rõ chứng cứ vi phạm, tòa án ra phán quyết yêu cầu người vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Các thủ tục và biện pháp chế tài theo quy định của hiệp định TRIPS bao gồm hai nhóm: các biện pháp chế tài dân sự, hành chính và hình sự.

Hiệp định Trips_Xử lý vi phạm nhãn hiệu
Việc giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền SHTT nói chung và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng là quy định quan trọng nhất trong hiệp định TRIPS và sẽ được giải quyết theo quy định của cơ quan giải quyết tranh chấp WTO (DSB). Điều 63 yêu cầu các thành viên phải công bố; hoặc ít nhất cho công chúng tiếp cận bằng ngôn ngữ quốc gia tất cả các luật, quy định, quyết định xét xử cuối cùng và quyết định hành chính giải quyết vụ việc liên quan đến việc đăng kí; bảo hộ, thực thi; ngăn chặn lạm dụng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Ngoài ra, các thành viên phải công bố mọi thỏa thuận với các thành viên khác trong lĩnh vực quyền SHTT.
 
Top