Cách sử dụng usually đúng cách

cupido1

Thành viên
Trạng từ tầnsuất là một trong những phần dễ nhất tiếng Anh nhưngdễ bị nhầm nhất. Ở bài viết này chúng tôi sẽ liệtkê một cách đầy đủ những kiến thức và lưu ý vềtrạng từ tần suất cho các bạn đỡ nhầm.
Trước hết,trạng từ tần suất là tất cả những từ chỉ trạngthái thường xuyên hay không.
Sử dụng trạngtừ tần suất rất đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ có2 dạng trạng từ tần suất à xác định và không xácđịnh. Trạng từ tần suất xác định sẽ có các mốcthời gian cụ thể như : yearly, monthly,.. Còn các trạng từtần suất không xác định như regularly, rarely,.. thì đểchỉ những khoảng thời gian không cụ thể. Và hãy ghinhớ có 4 cách dùng trạng từ tần suất
- Trạng từ tầnsuất xác định ở cuối mỗi câu.
- Trạng từ chỉtần suất không xác định sẽ đứng ở trước động từchính trong câu. Và đây là ví dụcáchsử dụng usually trong câu : I usually go to piss atnight ^^
- Trạng từ chỉtần suất không xác định có thể ở giữa động từ vàđộng từ chính trong câu nếu có nhiều hơn một độngtừ
- Cuối cùng, cáctừ sau có thể ở đầu hoặc cuối câu chẳng vì lý dogì : frequently, occasionlly, often, sometimes. usually
 
Top