đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Đối với bất cứ một trình tự thủ tục nào, điều đầu tiên chúng ta cần xác định, là tài liệu cho thủ tục đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những tài liệu cần thiết để tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

1/ Căn cứ pháp lý


Các tài liệu cần thiết được quy định tại Luật Nhãn hiệu sửa đổi bổ sung năm 2016.

2/ Các tài liệu cần thiết

Khi đăng ký nhãn hiệu, các liệu bắt buộc sau cần được nộp cho cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO):

(a) Đơn đăng ký bao gồm: tên và địa chỉ người nộp đơn (bao gồm tên người đại diện, nếu chủ thể nộp đơn là pháp nhân); nhãn hiệu; nhóm hàng hóa, dịch vụ được chỉ định; ngày nộp đơn và quốc gia và ngày nộp đơn khi yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

(b) 10 mẫu nhãn hiệu (8cmx8cm hoặc nhỏ hơn);

(c) Các tài liệu về quyền ưu tiên nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

(d) Hợp đồng ủy quyền, nếu cần thiết.

3/Tài liệu bổ sung

- Đơn phúc đáp, trong trường hợp có thông báo từ chối đơn từ cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản giải thích, chứng minh từ người nộp đơn cho nhãn hiệu được đăng kí, khi có đơn phản đối.

4/Những lưu ý cho những tài liệu trên

- Chỉ những tài liệu tại điểm (a) là bắt buộc phải nộp vào thời điểm nộp đơn đăng ký. Tên của người đại diện của chủ sở hữu có thể bổ sung theo thông báo từ KIPO.

- Nếu chủ thể nộp đơn không nộp đươc mẫu nhãn hiệu hoặc hợp đồng ủy quyền cùng thời điểm nộp đơn đăng ký, KIPO sẽ đưa ra thông báo về việc bổ sung kèm theo thời hạn. Các tài liệu về quyền ưu tiên phải được nộp trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Các thời hạn kể trên không được gia hạn.

- Mỗi đơn đăng ký chỉ được yêu cầu bảo hộ cho 1 nhãn hiệu.

- Các văn bản phải được viết bằng tiếng Hàn Quốc. Nếu các tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Hàn Quốc.

Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về việc đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc, chúng ta có thể truy cập website của cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc:
 
Top