Đầu tư dự án kinh doanh theo hình thức PPP có những thuận lợi gì?

thanhtruc02

Thành viên
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hình thức đầu tư có hiệu lực trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, công ty dự án để tiến hành thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công


Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là dạng thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung ứng dịch vụ công cộng chất lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.

Thuận lợi của dự án đầu tư kinh doanh PPP cho những nhà đầu tư
Nghị định Nghị định Số 15/2015/NĐ-CP mang lại nhiều thuận lơi cho các nhà đầu tư kinh doanh trong việc lựa chọn hình thức đầu tư góp phần thu hút đầu tư vào những dự án đầu tư kinh doanh công như:
- nhà đầu tư không cần thiết phải chuyển giao công trình cho nhà nước sau lúc hoàn tất, mà có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, tùy nhu cầu của nhà đầu tư kinh doanh và bên cấp vốn cho vay dự án
- Quy định rõ và bổ sung một vài lĩnh vực ứng dụng các dự án áp dụng dạng thức PPP bao gồm hầu hết các lĩnh vực của đầu tư công truyền thống, mở rộng hơn nhiều so với các biên bản trước đây từ kết cấu hạ tầng đến gia thông, điện, cấp thoát nước đến các dịch vụ công trong lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao, văn hoá.
- Quy định rõ, những dự án theo hình thức PPP sẽ được phân loại theo dự án quan trọng quốc gia, những dự án nhóm A, B và C. Nhờ đó mà các dự án nhỏ sẽ được thông qua mau chóng hơn
- Một trong những tiêu chí để chọn lựa dự án là dự án phải có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên (trừ dự án O&M và một số dự án đặc thù). Ngoài ra, dự án có khả năng thu hồi vốn từ kinh doanh sẽ được ưu tiên lựa chọn
- Nghị định 15 cho phép nhượng lại quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án, hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc đa số dự án
- Về luật pháp ứng dụng, Nghị định 15 qui định rõ cho phép các bên ký kết có thể thương lượng việc áp dụng pháp luật nước ngoài để sửa đổi những hợp đồng dự án mà một bên là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc những hợp đồng được Chính phủ bảo lãnh nhiệm vụ tiến hành thực hiện. Đây là thay đổi lớn và cho phép những nhà giải đáp tài chính quốc tế được tham gia sâu rộng vào dự án
- Đối với công ty dự án, sau khi được cấp chứng chỉ đăng kí đầu tư, nhà đầu tư tạo lập công ty để thực hiện dự án hợp lý với mục đích, phạm vi hoạt động đã thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Việc thành lập doanh nghiệp dự án có hiệu lực theo qui định của pháp luật đăng ký doanh nghiệp.
 
Top