Hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Trong một số trường hợp, Pháp luật hạn chế chuyển nhượng sở hữu công nghiệp

Các trường hợp Pháp luật hạn chế chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm dưới đây :

Thứ nhất, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi được bảo hộ. Bởi lẽ, không phải trong mọi trường hợp chủ sở hữu đều có toàn quyền với QSHCN.

Thứ hai, quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng. Bởi vì đây là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực cụ thể.

Thứ ba, quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc. Chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Chủ sở hữu không thể tự ý chuyển tên thương mại cho tổ chức khác.

Thứ tư, chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc. Đây là các trường hợp sản phẩm và nhãn hiệu có tên loại gây nhầm lẫn.

Thứ năm, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng. Cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. Đặc biệt là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

Vì vậy, khi có ý định chuyển nhượng QSHCN, chủ sở hữu cần hết sức lưu ý. Như vậy sẽ tránh được bị tuyên hợp đồng vô hiệu
 
Top