Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán trong các đơn vị trường học 2013 2014

bieuthue2014

Thành viên mới
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT
Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp cho các cấp lãnh đạo nhà nước hoạch định chiến lược đề ra các kế hoạch, chính sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên các kế hoạch, các chính sách, biện pháp kinh tế của nhà nước đề ra.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Đảng và nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị trường học.
Vì vậy, hoạt động tổ chức và quản lý của các đơn vị trường học luôn cần những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ thống. Những thông tin này chỉ có thể có được thông qua hạch toán kế toán. Cũng như cập nhật mới những quy định của pháp luật cụ thể như: NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 sửa đổi quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10-4-2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; TT số 97/2013/TT-BTC ngy 23-7-2013 sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước…
Để giúp các trường học có được phương pháp hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong trường học theo đúng quy định về chính sách của nhà nước. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ 99 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN ÁP DỤNG MỚI NHẤT
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Phương pháp tổ chức kế toán trong trường học; Phần II. Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ - dụng cụ; Phần III. Phương pháp hạch toán kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản; Phần IV. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán; Phần V. Phương pháp hạch toán kế toán các nguồn kinh phí; Phần VI. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản thu trong đơn vị trường học; Phần VII. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản chi trong đơn vị trường học; Phần VIII. Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách; Phần IX. Phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán; Phần X. Sơ đồ kế toán áp dụng đối với đơn vị trường học; Phần XI. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học; Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 7/2013).
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 448 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2013.
MUA SÁCH LIÊN HỆ:
TEL: 0978718705 - 0923212003 MS MAI PHƯƠNG
TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT HÀ NỘI VÀ TP.HCM
 
Top