Recent Content by dmxdcb14

  1. D

    Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành hóa xuất nhập khẩu 2014

    HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014 1 Vote HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNH HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014 Ngày 10 tháng 9 năm 2013. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định...
Top