Lãi ròng quý 4 Công ty mẹ niên độ 2015-2016 tăng gấp đôi, đạt 764 tỷ đồng

513minh89

Banned
Cụ thể, tính riêng trong quý 4, doanh thu thuần của Tập đoàn tăng 23% lên 9310.5 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng cùng chiều với tỷ lệ thấp hơn (19%) nhờ không ghi nhận khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 8 tỷ đồng của kỳ trước, kéo lợi nhuận gộp tăng 65% lên 969 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi lên 554 tỷ đồng, trong đó cổ tức, lợi nhuận được chia đóng góp hơn 546 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 55% xuống 74 tỷ đồng chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá; ngược lại chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng hơn 50% lên lần lượt 291 tỷ đồng và 309 tỷ đồng.

Theo đó, lãi ròng quý 4 của Tập đoàn ghi nhận hơn 764 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2015-2016 (01/10/2015 – 30/09/2016), lãi ròng cũng tăng gấp 2.3 lần, đạt 1,586 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2016, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 447 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng 386 tỷ đồng (tăng 74%) và tiền đang chuyển 50 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 79%, dừng ở mức 732 tỷ đồng; phải thu về cổ tức được chia đóng góp 546 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn gần 56 tỷ đồng, gấp 4.5 lần đầu kỳ do tăng mạnh chi phí mua sắm và xây dựng cơ bản. Phải trả người bán tăng gấp 3 lên 1,547 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải trả ngắn hạn.

Đầu tư góp vốn vào công ty con cũng tăng 68% và hiện ở mức 1,025.6 tỷ đồng do trong kỳ Tập đoàn tiến hành góp vốn thêm vào các công ty Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định, Hoa Sen Hà Nam, Hoa Sen Vân Hội và Hoa Sen Yên Bái.

Các khoản đầu tư vào công ty con của HSG tại thời điểm 30/09/2016

Vay dài hạn tại ngân hàng vào thời điểm cuối tháng 9/2016 giảm 40% xuống 374 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản vay tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Bình Dương và VietinBank Chi nhánh KCN Bình Dương./.

http://chungkhoanviet.info/tindoanhnghiep-hsg-lai-rong-quy-4-cong-ty-me-nien-do-2015-2016-tang-gap-doi-dat-764-ty-dong/
 
Top