Mô tả kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cần lưu ý nội dung mô tả kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký.

1. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có các tài liệu sau:

- 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo Mẫu số 03 – KDCN tại Phụ lục A Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

- 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm các nội dung được quy định trong Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

- 04 bộ ảnh chụp hoặc 04 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh chụp, bản vẻ phải đáp ứng các yêu cầu trong Mục 28 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp là một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký. Theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải có các nội dung sau:

- Tên kiểu dáng công nghiệp. Là tên chính của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp thể hiện một cách ngắn gọn bằng từ ngữ thông dụng, không mang tính quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại.

- Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp. Là lĩnh vực của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp. Trong đó có mục đích sử dụng, công dụng, chức năng của sản phẩm đó.

- Kiểu dáng công nghiệp tương tụ gần nhất. Trong đó nêu rõ có hay không có kiểu dáng công nghiệp tương tự. Nếu có thì chỉ ra kiểu đáng công nghiệp ít khác biệt nhất với kiểu dáng được nêu trong đơn.

- Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Liệt kê lần lượt ảnh chụp, bản vẽ, bản vẽ phối cảnh, hình chiếu, mặt cắt… của kiểu dáng công nghiệp theo số thứ tự.

- Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp. Đây là nội dung quan trọng và không dễ thực hiện trong bản mô tả, khi soạn hồ sơ cần chú ý.

- Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Phải liệt kê đầy đủ các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và phạm vi quyền sở hữu công nghiệp. Thể hiện trên ảnh chụp, bản vẽ nêu trong đơn, gồm các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Mô tả kiểu dáng công nghiệp là một trong những nội dung trong bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Phần mô tả phái đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ và có các nội dung theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

a) Điều kiện mô tả kiểu dáng công nghiệp:
- Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp. Nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết.

- Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại.

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

b) Nội dung mô tả kiểu dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp cần được mô tả chi tiết như sau

- Bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Nêu đầy đủ các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp. Chỉ ra các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất nêu tại bản mô tả.

- Trình bày lần lượt theo thứ tự: đặc điểm hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc (nếu có) của kiểu dáng công nghiệp được yêu cầu bảo hộ.

- Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được...) thì phải mô tả kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm ở các trạng thái khác nhau.

- Nếu kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phải nêu rõ phương án. Chỉ rõ các đặc điểm tạo dáng khác biệt của từng phương án biến thể so với phương án cơ bản.

- Nếu kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì mô tả kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ đó.
 
Top