Giảm vốn cổ phần của công ty như thế nào?

thanhtruc02

Thành viên
Vốn lưu động công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. vốn lưu động của doanh nghiệp cổ phần tại thời kỳ đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần những loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ doanh nghiệp
tham khảo: Tư vấn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp hoàn trả một phần góp vốn cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty với điều kiện:
+ doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
+ công ty phải bảo đảm sau khi giảm vốn vẫn thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
Hội đồng quản trị có quyền định đoạt mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông định đoạt;
Hội đồng quản trị định đoạt giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời kì mua lại, trừ trường hợp doanh nghiệp có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong doanh nghiệp quy định tại mục dưới. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ doanh nghiệp không quy định hoặc doanh nghiệp và cổ đông liên quan không có thương lượng khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
doanh nghiệp có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thống kê bằng hình thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày định đoạt đó được thông qua. báo cáo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh quyết toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty
Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng cách thức đảm bảo đến được doanh nghiệp trong tiến độ 30 ngày, kể từ lúc thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư, Hộ chiếu hoặc xác thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số định đoạt thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; hình thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền theo luật pháp của cổ đông. công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong tiến độ nói trên
Bạn hiểu gì về: tại đây
 
Top