Tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm

Đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì phải đáp ứng những yêu cầu riêng. Theo đó, tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm

Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm là dấu hiệu dùng cho sản phẩm của địa phương. Và có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm. (chỉ dẫn rằng sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương đó).

Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm thường là địa danh. Nhưng cũng có thể là dấu hiệu biểu trưng của địa phương. (hình ảnh các sự vật tiêu biểu của địa phương, như biểu tượng, bản đồ, cờ, huy hiệu, thắng cảnh, công trình đặc biệt của địa phương…). Hoặc cũng có thể là bất kỳ dấu hiệu nào khác.

Địa danh có thể là tên gọi hiện hành hay tên gọi trong lịch sử, tên gọi chính thức hoặc tên gọi dân gian của một khu vực địa lý. (xác định theo địa giới hành chính hay các phương thức địa lý học).

Một địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương sử dụng cho sản phẩm thông thường. (không phải là đặc sản) có thể có hoặc không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm. tùy thuộc vào sản phẩm và thực tế sử dụng địa
danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương.

Địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm. trong các trường hợp sau đây:

(i) Dùng cho đặc sản của địa phương
(ii) Dùng cho cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm chế biến từ cây trồng, vật nuôi của địa phương;

(iii) Dùng cho sản phẩm khai thác nguyên liệu thiên nhiên ở địa phương
(iv) Dùng cho những sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp phát triển ở địa phương
(v) Các trường hợp khác được xác định theo sản phẩm. và thực tế sử dụng địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương cho sản phẩm.

Địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm trong các trường hợp sau đây:

(i) Đã được sử dụng với chức năng nhãn hiệu thông thường. Và được thừa nhận rộng rãi, tức là đạt được ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc thương mại (khả năng phân biệt). và mất ý nghĩa mô tả nguồn gốc địa lý
(ii) Địa phương tương ứng không thể là nơi sản phẩm được sản xuất.

Những địa danh, dấu hiệu biểu trưng của địa phương. Mà không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Có thể được bảo hộ như nhãn hiệu thông thường. Không cần sự cho phép của chính quyền địa phương.
 
Top